Terminy wydawania warunków przyłączenia

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła wżycie we wrześniu 2020 roku dokonała zmiany
w zakresie doprecyzowania terminów do wydawania warunków przyłączenia. Poprzednie regulacje były wzajemnie sprzeczne, a część terminów uregulowana była w rozporządzeniach wykonawczych. Dzisiaj terminy te mają charakter ustawowy i co najważniejsze, ich naruszenie zagrożone jest nałożeniem kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Terminy wydawania warunków przyłączenia- energia elektryczna

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydawać warunki przyłączenia w terminie:

Terminy wydawania warunków przyłączenia- paliwo gazowe (obowiązują od 19.03.2021 r.)

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych jest obowiązane wydawać warunki przyłączenia w terminie:

Terminy wydawania warunków przyłączenia- ciepło

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła jest obowiązane wydawać warunki przyłączenia w terminie:

Nowelizacja prawa energetycznego, która weszła wżycie we wrześniu 2020 roku dokonała zmiany
w zakresie doprecyzowania terminów do wydawania warunków przyłączenia. Poprzednie regulacje były wzajemnie sprzeczne, a część terminów uregulowana była w rozporządzeniach wykonawczych. Dzisiaj terminy te mają charakter ustawowy i co najważniejsze, ich naruszenie zagrożone jest nałożeniem kary pieniężnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Kary za naruszenie terminów

Zgodnie ze zmodyfikowanym  art. 56 ust. 1 pkt 18 niewydanie warunków przyłączenia podlega karze pieniężnej. Kara pieniężna może wynieść do 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, ale nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia do sieci.