Zawieszenie możliwości wstrzymywania dostaw z powodu zaległości w płatnościach w czasie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Ustawa o tarczy antywirusowej wstrzymuje możliwość wstrzymywania dostaw energii elektrycznej, ciepła i gazu w następujących przypadkach:

  • W razie braku zgody odbiorcy na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego ( jeżeli odbiorca: co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwlekał z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca lub jeżeli odbiorca nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego są dostarczane paliwa gazowe, energia elektryczna lub ciepło)
  • odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub pobraną energię lub paliwo, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (dotyczy to odbiorców komercyjnych i w gospodarstwach domowych).

Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwlekał z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię, powiadamiło na piśmie odbiorcę paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych – przedłuża się o czas wskazany w powiadomieniu o czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przedłużenie terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych

Na podstawie ustawy o tarczy antywirusowej – termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które traciły ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. został wydłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w zakresie funkcjonowania źródeł odnawialnych

Dodatkowo ustawa o tarczy antywirusowej wprowadza zmiany w terminach wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii adresowanych do wytwórców.

Projektowane zmiany – opracowano na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa o tarczy antywirusowej) – w wersji przekazanej Senatowi – według stanu na dzień 30 marca 2020 r.

Informacje na temat brzmienia projektowanych zmian – na stronach Senatu