W dniu 24 grudnia 2019 r. zostało opublikowane – rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2020.

Stawka opłaty kogeneracyjnej na rok 2020 wynosi 1,39 zł/MWh. W roku 2019 r. stawka ta wynosiła 1,58 zł/MWh i jej wysokość wynikała wprost z przepisów ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.
Rozporządzenie wprowadzające nową stawkę wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Opłata kogeneracyjna stanowi iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej,oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych:
1) bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty kogeneracyjnej;
2) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłączonego do sieci płatnika opłaty kogeneracyjnej;
3) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci płatnika opłaty kogeneracyjnej bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.