Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Zmiany R

Projektowane rozporządzenie zostanie wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego pastwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1323, z późn. zm.) i uchyli dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. poz. 1252).

Stan prac nad projektem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323301/katalog/12620301#12620301