Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Zmiany R

Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji, zostanie wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 4 ustawy 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447). Przepis ten upoważnia ministra właściwego do spraw energii do określenia w drodze rozporządzenia rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c ww. ustawy, uwzględniając konieczność wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska oraz mając na uwadze wyznaczone obszary oraz wielkość osiąganych efektów środowiskowych.

Stan prac nad projektem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323906/katalog/12623520#12623520