Prezes URE ogłosił element wzorów służących do obliczania rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

W dniu 20 stycznia 2020 r. ogłosił Informację w sprawie terminowej ceny uprawnień do emisji uwzględnianej przy obliczaniu rekompensat za rok 2019 oraz maksymalnego limitu środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat za rok 2019.

Terminowa cena uprawnień do emisji uwzględniana przy obliczaniu rekompensat za rok 2019 wynosić będzie 68,97 zł/t. Natomiast maksymalny limit środków finansowych przeznaczanych na przyznanie rekompensat, za rok 2019 wyniesie 890 000 000,00 zł.

Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. poz. 1532) – określa zasady, tryb udzielania oraz sposób obliczania wielkości pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych.
Do ubiegania się o rekompensaty są uprawnione podmioty wykonujące działalność gospodarczą w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonych w wykazie sektorów oraz podsektorów energochłonnych stanowiącym załącznik do ustawy.

Wniosek o przyznanie rekompensat

Prezes URE przyznaje rekompensaty w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, spełniającego określone ustawowe kryteria. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie rekompensat, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych na formularzu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Prezesa URE, wraz z załącznikami.

Wniosek składa się w formie pisemnej w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych. Wniosek dotyczy produkcji produktów z sektorów i podsektorów energochłonnych wytwarzanych we wszystkich instalacjach, w odniesieniu do których wnioskodawca ubiega się o przyznanie rekompensat.

Szczególne zasady dla wniosków za 2019 rok

O przyznanie rekompensat za rok 2019 może ubiegać się podmiot, który w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych – złożył oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do stosowania obniżonych cen i stawek opłat za energię elektryczną o którym mowa w art. 6 ust. 6 tzw. ustawy „prądowej” (ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538, z późn. zm.)) wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, z którymi zawarł na 2019 rok umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową lub złożył oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do wypłaty kwoty różnicy ceny w odniesieniu do energii elektrycznej zużytej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. do zarządcy rozliczeń cen, o którym mowa w art. 7 ust. 7 ustawy „prądowej”.

Do wniosku o przyznanie rekompensat za 2019 rok załącza się:
1) kopie oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 lub art. 7 ust. 7 ustawy „prądowej” wraz z potwierdzeniem ich otrzymania odpowiednio przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub Zarządcę Rozliczeń S.A.
2) dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy „prądowej”.