Ograniczenie obciążeń regulacyjnych dla przedsiębiorstw energetycznych – od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. – o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), wprowadziła zmiany do ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z (Dz.U. z 2019 r. poz. 755), umożliwiające przedsiębiorstwom energetycznym składanie sprawozdań do jednego organu. Tym organem jest Prezes URE. Dotychczas przedsiębiorstwa energetyczne były zobowiązane składać sprawozdanie o tej samej treści do różnych organów administracji.

W obecnym stanie prawnym sprawozdania składane będą do Prezesa URE, który następnie przekaże zestawienia zbiorcze otrzymanych sprawozdań pozostałym organom – ministrowi właściwemu do spraw energii (obecnie Ministrowi Aktywów Państwowych), ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych. Taka zmiana wprowadza znaczące ułatwienia dla przedsiębiorców ponieważ sprawozdania przekazywane są jednemu organowi zamiast czterem.

W celu realizacji powyższych zmian ustawa wprowadza system teleinformatyczny w URE. System ten ma umożliwić składanie sprawozdań, przetwarzanie i udostępnianie danych a przede wszystkim ułatwić przedsiębiorcom wykonywanie ustawowych obowiązków.

Ponadto zmiany wprowadzone ww. ustawą są reakcją na zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją (Dz. U. z 2018r. poz. 1629)  i mają na celu zapewnienie nabywcy przedsiębiorstwa możliwości powołania się np. na promesę w przypadku ubiegania się o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami lub energią, skraplaniu gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.