Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych (poprzednio: Minister Energii) z dnia 27 listopada 2019 w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. z 2019 r. poz. 2332).

Rozporządzeniem:

  1. Rozszerzono obowiązek koncesyjny o:

– półprodukt rafineryjny objęty kodem CN 2707 50 00 z wyłączeniem półproduktów   przeznaczonych na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe,

– gaz płynny LPG objęty kodem CN 2901 10 00 (węglowodory alifatyczne nasycone, w tym izobutan)

– ciężkie oleje opałowe objęte kodem CN 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99

– benzyny ciężkie: 2710 12 11, 2710 12 15

– benzyny silnikowe 2710 12 50

  • Wyłączono z obowiązku koncesyjnego alkohol etylowy skażony i pozostałe wyroby alkoholowe skażone o kodzie CN 2207 20 00 przeznaczone na cele inne niż opałowe, napędowe lub żeglugowe,
  • Zaktualizowano nazewnictwo niektórych paliw ciekłych,
  • Rozszerzono grupę produktów objętych obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów przywożących o:

– produkt rafineryjny oznaczony kodem CN 2707 50 00,

– smary oznaczone kodami CN 2710 20 90, 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80

Zasadniczą przesłanką wprowadzonych zmian jest ograniczenie możliwości prowadzenia nielegalnego obrotu paliwami.

Wspomniane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. Natomiast zmiany w zakresie produktów objętych obowiązkiem koncesyjnym dotyczących wyrobów klasyfikowanych do kodów CN 2707 50 00, 2901 10 00, 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99 oraz zmiany w zakresie wpisu do rejestru podmiotów przywożących dotyczących wyrobów klasyfikowanych do kodów CN 2707 50 00, 2710 20 90, 3403 19 10, 3403 19 20 i 3403 19 80 obowiązują od 1 stycznia 2020 r.

WAŻNE:

Art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) wprowadza obowiązek na podmioty prowadzące przed dniem 1 września 2019 r. działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, które w związku ze zmianą wykazu paliw ciekłych są teraz obowiązanie do uzyskania koncesji, zmiany zakresu posiadanej koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących, złożenia wniosku do Prezesa URE w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia.