Likwidacja Ministerstwa Energii

Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii – dokonany zmiany nazwy ministerstwa na Ministerstwo Aktywów Państwowych. Rozporządzenie weszło w życie z  dniem ogłoszenia (21 listopada 2019 r.), z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

Minister Aktywów Państwowych kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) energia,

2) gospodarka złożami kopalin.

Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister sprawuje też nadzór nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dział energia obejmuje sprawy energii, surowców energetycznych i paliw.

Do Ministra Aktywów Państwowych należą w szczególności sprawy:

1) polityki energetycznej państwa oraz udziału w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej;

2) rynków energii, surowców energetycznych i paliw, efektywności energetycznej, rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze;

3) bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw;

4) infrastruktury energetycznej, w tym funkcjonowania systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju;

5) inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.

Author: admin